சமூகம்
வனப்பஞ்சாயத்து

இது
சமூகப்பிழைகளை  வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டும்
சமூகக்குப்பைகளை எரித்து பொசுக்கி தாட்டும்மேய்ஞ்சமேடு
இது
காலார நடைபோட;கால்நடைக்கு விருந்தாக;
கருத்தோட விளையாட;கானகத்து மேய்ச்சல்நிலம்